ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ที่ควรรู้

exchange

เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาใดก็ตามแต่ในตอนที่รุ่งเรื่องแบบขีดสุด มีความเจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหาทำให้สิ่งต่างๆ ทีเกิดขึ้นในประเทศเกิดปัญหาตามไปด้วย สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเคยเห็นกันมาบ้างก็คือเรื่องของ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชาติอยู่เสมอ เป็นที่สนใจของกลุ่มธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปตลอด ตามสื่อต่างๆ ทั้ง ทีวี วิทยุ ก็ยังคงมีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อยู่เสมอ การวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากมีใครเดินเข้ามาถามหรือต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องตลาดหลักทรัพย์อย่างจริงจัง เชื่อว่ายังมีคนที่รู้อย่างเข้าใจค่อนข้างน้อยมากๆ ว่ามันคืออะไรกันแน่

เรื่องราวของตลาดหลักทรัพย์ที่น่าสนใจ

ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึง ตลาดหลักทรัพย์ เราต้องมาพูดถึงเรื่องของ ตลาดทุน กันก่อน เหตุเพราะ ตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของตลาดทุน ตลาดทุน คือ แหล่งระดมเงินออมในระยะยาวที่มากกว่า 1 ปี เอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจัดสรรเงินทุนในระยะยาวเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสร้างธุรกิจของเอกชน การลงทุนในเรื่องต่างๆ ของรัฐบาล ผู้ที่ต้องการจะระดมเงินทุนก็จะทำการออกตราสารทางการเงินซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหลาย รวมถึงใบสำคัญในการแสดงสิทธิ เพื่อทำการเปิดขายให้กับบุคคลภายนอกในตลาดแรก จะมีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่เรียกกันว่า ตลาดรอง เป็นแหล่งกลางเพื่อทำการซื้อขายเปลี่ยนมือในความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ผ่านการจองซื้อจากตลาดแรกมาเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเขาจะสามารถขายหลักทรัพย์เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินทั้งหมดได้ ซึ่งตรงจุดนี้ ตลาดหลักทรัพย์ เองจะถือว่าเป็นตลาดรองที่ถูกตั้งขึ้นมามีหน้าที่ในการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการระดมเงินออม รวมไปถึงการจัดสรรเงินทุนในตลาดทุน นับว่าค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงถือได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ก็มีความสำคัญไม่น้อยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เจตนาของการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  1. เพื่อเป็นแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
  2. มีหน้าที่ส่งเสริมด้านการออมทรัพย์รวมไปถึงเรื่องของการระดมเงินทุนภายในประเทศด้วย
  3. สนับสนุนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
  4. คุ้มครองผลประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น การซื้อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่องขึ้น มีระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
  5. มีสภาพเป็นนิติบุคคล รวมถึงเป็นสถาบันเอกชน แต่จะดำเนินการโดยไม่มีการเอาผลกำไรมาแบ่งกัน