ความหมายของปัจจัยพื้นฐานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

world vision picnewww

world vision pic

ในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานใดก็ตาม อีกทั้งยังสามารถส่งผลต่อการทำกำไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญอย่างมากในการที่ผู้วิเคราะห์จำเป็นต้องพิจารณาดัชนีชี้วัดของเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทั้งในตอนนี้และในอนาคต นโยบาลของรัฐบาลซึ่งเกี่ยวกับ การเงิน การคลัง เศรษฐกิจ เป็นต้น

สำหรับเหตุผลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน มาจากต้นตอว่า มูลค่าที่แท้จริงและราคาของตลาดหลักทรัพย์นั้นจะต้องใกล้เคียงกัน ซึ่งนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะทำการวิเคราะห์เพื่อหามูลค่าที่แท้จริง เริ่มจากคิดในมูลค่าของปัจจุบันก่อน หลังจากนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งจะทำการลงทุน สุดท้ายก็เป็นการวิเคราะห์ผลกำไรหรือสิ่งตอบแทนอันจะได้มาในอนาคต ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหน เช่น กำไร , ดอกเบี้ย ,เงินปันผล พอทำการวิเคราะห์เสร็จ ก็จะนำมาเปรียบเทียบของราคาตลาดหลักทรัพย์ในตลาด หากมูลค่าจริงสูงกว่าก็จะทำการซื้อ หากมูลค่าจริงต่ำกว่าก็จะขาย

การวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ตามขั้นซึ่งตอนแรกมาจากการดู เศรษฐกิจ , สภาพอุตสาหกรรม , ผลการดำเนินงาน ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลตามปัจจัยที่ว่ามาทำการวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินงานในอนาคตนั่นเอง

การวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐาน มี 3 วิธีการ ได้แก่

การวิเคราะห์เศรษฐกิจทั่วไป

เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจตั้งแต่ที่ผ่านมา ไปยันแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บางครั้งอาจมีการข้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก หรือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล อีกด้วย

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ในข้อนี้เป็นการเน้นไปวิเคราะห์ในวงจรในอุตสาหกรรม , สภาพของตลาด , การแข่งขัน , รวมถึงอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างไร แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นเดียวกัน เช่นนโยบายของรัฐบาลว่าจะออกมาสนับสนุนหรือออกมาขัดกับผลประโยชน์ เป็นต้น

การวิเคราะห์บริษัท

โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ จะเป็นการมุ่งเน้นไปยังประเภทของบริษัทต่างๆ รวมทั้งประเภทของหลักทรัพย์ด้วย ในเรื่องของการวิเคราะห์มีทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เช่น ประสิทธิภาพของผู้บริหาร , ส่วนแบ่งทางการตลาด , การขยายโรงงาน เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงินตั้งแต่ในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น

 สรุปการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากการใช้ปัจจัยพื้นฐาน

องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจ

เช่น นโยบายการคลัง การเงิน เศรษฐกิจ ของรัฐบาล , ผลของอุตสาหกรรม , อัตราดอกเบี้ยทั้งในและนอก , วัฎจักรของธุรกิจ  เป็นต้น

องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์อุตสาหกรรม

การขยายตัวของอุตสาหกรรม , การแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรม , วัฎจักรของธุรกิจ เป็นต้น

องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์บริษัท

ลักษณะของบริษัททั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ , ประเภทของบริษัท เป็นต้น